Vytlačiť

Hudobná príprava

Hudobná príprava

Vyučujúci: Mgr. Pavol Kováč

Súčasťou tanečnej prípravy je hudobná príprava, z ktorej poznatky žiaci výborne využijú hlavne v muzikáloch alebo vo folklóre. Vo vyšších ročníkoch sa mnohí žiaci venujú aj hudobnému nástroju (v hudobnom odbore), paralelne s tancom.
V hudobnej príprave je zahrnutá:

hlasová výchova a spev:

Prostredníctvom najjednoduchších pesničiek sa deti od najmenšieho veku učia intonačne čistému spevu v správnej hlasovej polohe. Pri domácej príprave im napomáhajú pracovné zošity a CD s týmito piesňami, ktoré ich navedú do správnej tóniny, tempa a rytmu.
Kukulienka
Stiahnuť vo formáte MP3 (965.31kB)


Už v druhom ročníku deti spievajú jednoduché dvojhlasné pesničky a hlasové cvičenia s využitím metódy relatívnej solmizácie, vo vyšších ročníkoch náročnejšie viachlasné piesne zamerané na ľudový spev

Omilienci
Stiahnuť vo formáte MP3 (3.13MB)


a populárnu hudbu.
Flinstones
Stiahnuť vo formáte MP3 (1.29MB)
Získané vedomosti a zručnosti deti využívajú v detskom folklórnom súbore Lastovičky a vo vokálnej skupine Sweet Little Chicks.

intonácia a sluchová analýza:


Od prípravného ročníka sa deti učia spievať z nôt s využitím metódy relatívnej solmizácie a pomocou solmizačných slabík sú schopné spievať bez prípravy piesne priamo z nôt. Zároveň vedia zopakovať a solmizačne zaspievať alebo zahrať na zobcovej flaute zahraný melodický motív alebo pieseň. Táto činnosť najviac zo všetkých hudobných činností prispieva k rozvíjaniu hudobnosti a k rytmickému cíteniu
- základnému predpokladu dobrého tanečníka.

hra na sopránovej a altovej zobcovej flaute:


Od druhého ročníka sa všetky deti učia hrať na sopránovej zobcovej flaute. Je to nástroj ľahko ovládateľný, avšak intonačne pomerne náročný, pretože výška tónu a farba zvuku sa na ňom vytvára správnym dychom. Prostredníctvom hry na nástroj si žiaci precvičujú čítanie z nôt, zlepšujú rytmické cítenie a vzhľadom na charakter nástroja (presná výška tónu závisí od intenzity dychu) aj sluch. Zručnejší žiaci vo vyšších ročníkoch prechádzajú na altovú zobcovú flautu, hrajú v duu, triu alebo v kvartete.

J.J.Quantz: Rigaudon zo Sonaty F dur č.3

Stiahnuť vo formáte MP3 (2.58MB)základy improvizácie a hudobnej teórie:


Improvizácia je nástroj na rozvíjanie kreatívnosti, samostatnosti a vnímavosti detí. Komplexná činnosť, ktorá v sebe zahŕňa všetky zložky hudobných zručností, ich vzájomné prepojenie a uvedomovanie. S elementárnou improvizáciou sa deti stretávajú od najmenšieho ročníka pri hre na detské rytmické a melodické nástroje a pri rytmizovaní a
"zhudobňovaní" krátkych textov. Postupom času prechádzajú na uvedomelú vokálnu improvizáciu a improvizáciu na flaute
Jeden, dva
Stiahnuť vo formáte MP3 (2.75MB)


a na detských rytmických a melodických nástrojoch.

hra na ľudové hudobné nástroje:

V rámci ľudového tanca sa deti učia hrať na ľahko ovládateľné hudobné nástroje - ústna harmonika, drumbľa, šesťdierková píšťala, heligónka atď.


Pracovné zošity


Žiaci dostávajú pracovné zošity, autorom ktorých je Mgr. Pavol Kováč. Pracovné zošity sú zamerané na intonačnú a rytmickú výchovu. Zároveň sú výbornou pomôckou pri precvičovaní poznatkov z hudobnej teórie a pri improvizácii. Súčasťou každého pracovného zošita je CD s nahrávkami piesní z pracovného zošita. Tieto hudobné podklady nenásilným a hravým spôsobom navedú dieťa do správnej tóniny, tempa a rytmu.
Chodí kačka
Stiahnuť vo formáte MP3 (1.58MB)


Zborník ľudových piesní.
Obsahuje vyše 250 ľudových piesní z rôznych folklórnych oblastí Slovenska. Tematicky je prepojený s obsahom predmetu ľudový tanec a je zameraný na precvičovanie spevu a intonácie, hry na flaute a na využitie teoretických znalostí.

Teoretické texty.
Základné poznatky hudobnej teórie a ich vzájomné prepojenie a súvislosti. Minimálna potreba memorovania, dôraz na pochopenie skutočne jednoduchých zákonitostí v hudbe.

Pôvodné hudobné úpravy jednotlivých programových čísiel rôznych žánrov umožňujú prispôsobiť stupeň náročnosti skutočným schopnostiam žiakov tak, aby dosiahli čo najlepší výsledok motivujúci k ďalšej činnosti.

Hudobné nahrávky.
Pôvodná hudba k pôvodným choreografiám umožňujúca použiť vhodné tempo a rytmus pre malých tanečníkov.