Tanečná príprava

Zdieľajte nás...

Tanečná príprava

Vyučujúca: Mgr. Daniela Kováčová

Tanečná príprava v prípravnom ročníku má za úlohu hravým spôsobom vyučovania udržiavať záujem dieťaťa o tanec a rozvíjať jeho fantáziu. Získané vedomosti sú zhrnuté choreografiách, adekvátnych detskému veku, s ktorými deti vystupujú na verejných koncertoch. Učebnú látku tanečnej prípravy rozdeľujeme na tri časti:

– pohybová príprava
– pohyb v priestore
– pohybové hry so spevom

Pohybová príprava prebieha v polohách na mieste (ľahy, sedy, stoje, kľak) formou cvičení adekvátnych danému veku. Tieto cvičenia pomáhajú harmonickému telesnému rozvoju a rozvoju telesných dispozícií. Cieľom je osvojenie si návyku správneho držania tela, upevňovanie a rozvoj určitých svalových skupín, získanie pružnosti a pevnosti chrbtice, pohyblivosti kĺbov a uvoľnenosti šliach dolných končatín.

Pohyb v priestore tvoria rôzne druhy chôdze, behu, cvalu, poskoky, preskoky, výskoky, prísuvný krok, rotácie a ich vzájomné kombinácie. Všetky tieto elementárne tanečné kroky sa robia v rozmanitých priestorových formáciách.
Cieľom je rozvíjať orientáciu dieťaťa v priestore, vzájomnú harmóniu pohybu v dvojiciach, trojiciach a skupinách.

Pohybové hry so spevom obohacujú duševný svet detí, pomáhajú základnému rozvoju cítenia hudby, rozširujú poznanie ľudových piesní a detských hier. Jednoduché rytmické cvičenia sa prelínajú s pohybovými hrami. Precvičujú sa rytmizovaním slov, riekankami, podupmi, potleskami, hrou na tele, využívaním detských nemelodických aj melodických nástrojov.

Prihláška


Zdieľajte nás...